Fay Kaecee of Hogward’s Magic Golden

gew. 15.12.17
Mutter : Emmi of Hogward’s Magic Golden
X
Vater : Nette’s Golden Tal Champ Filou
prcd-PRA frei, GR-PRA 1u.2 frei,NCL 5 frei, ICT frei
Zuchtzulassung am 27.11.2019

Wesenstest bestanden,
Formwert sg,
APD/A, WoT-A
wird von mir, Sylvia, geführt.